REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej:

Rozdział I

Zakres obowiązywania

§ 1

1. Regulamin dotyczy wszystkich meczy piłki nożnej organizowanych przez MKP Kotwica Kołobrzeg na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Śliwińskiego w Kołobrzegu.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy masowej;
b. obowiązki uczestników imprezy masowej;
c. warunki uczestnictwa;
d. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu.

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 2

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.

2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia wydane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi Obiektów Sportowych – ESOOS.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 są imienne i nie podlegają przekazaniu innej osobie lub odsprzedaży.

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 3

1.Uczestnik imprezy jest obowiązany:

a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia na stadion oraz dokument tożsamości;
b. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
d. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Stadion.

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

§ 4

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub klubowy zakaz stadionowy,
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
d. znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz innych uczestników imprezy masowej.
f. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.

2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c. wywieszania transparentów, flag i banerów bez zgody gospodarza obiektu w którym odbywa sie impreza w szczególności w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d. rzucania przedmiotami;
e. wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
f. stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w sektorze rodzinnym, gdzie jest to zabronione;
h. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu stadionu oraz niszczenia infrastruktury / siedzisk, płotków,ogrodzeń / stadionu;
j. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
k. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.

3. Zabrania się wnoszenia na stadion i posiadania na meczu:
a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
d. zwierząt, za wyjątkiem odpowiednio wyposażonych i oznakowanych psów – przewodników;
e. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g. butelek lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
h. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

4. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, ogrodzenia, dachu stadionu, urządzeń oświetlenia stadionu, podestów telewizyjnych, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

Rozdział V

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej.

§ 5

1. Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób;

2. Dane, o których mowa w ust. 1 musza być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie innym klubom piłkarskim uczestniczącym w rozgrywkach ligi zawodowej.

Rozdział VI

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

§ 6

1. Uczestnik imprezy ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia stadionu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
b. składania skarg i wniosków;
c. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Stadion w przypadku jeżeli niewykorzystanie dokumentów wynikało z przyczyn zależnych od Organizatora.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 7

1. Wejście na teren stadionu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów prawa w tym przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu biletu lub karty wstępu na imprezę masową – mecz piłki nożnej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub karty wstępu;
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c. unieważnienia biletu, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 03.06.2011 roku.